ข้อมูลการเรียนการสอน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และมีนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องอื่นร่วมเรียนด้วย เช่น บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการพูดหรือภาษา มีปัญหาทางการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์ บุคคลออทิสติก และพิการซ้อน จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบประจำและไปกลับ โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่เชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 427 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. นักเรียนกลุ่มเรียนได้
2. นักเรียนกลุ่มฝึกได้
โดยใช้หลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พ.ศ.2551 ฝึกทักษะให้กับนักเรียนดังนี้ 
1. ทักษะการเคลื่อนไหว
2. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต
3. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
4. ทักษะภาษาและการสื่อสาร
5. ทักษะวิชาการ
6. ทักษะการทำงานและพื้นฐานอาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 9 ข้อดังนี้
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ
9. ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

16,408 total views, 30 views today