คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

1
พระรัตนมุณี
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
2
พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต 
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
3นายประเสริฐ ไชยมหาวัน 
ประธานกรรมการ
2
นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4
นายอำนาจ มาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นายสมพล วงศ์ษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นางศิริพร ดาระสุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นางอนงค์ วงศ์วิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายสมศักดิ์ มณีรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9
นายหน่อคำ สมสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
0
นายผดุงศิลป์ อินทะรังษี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3
นางสุพัตรา ยี่สุภา 
ผู้แทนผู้ปกครอง
2
นางสาวสุภัสรา หลู่ยือ
ผู้แทนศิษย์เก่า
2
นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ 
ผู้แทนครู

นายกมล ดาระสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

 

542 total views, 5 views today