รางวัลครู และบุคลากร

 รางวัลด้านครู และบุคลากร

รายชื่อครูดีเด่นรางวัลหนึ่งแสนครูดีของสำนักงานเลขาครุสภาปีพ.ศ. 2554

 1. นายอุดม  ผาคำสระศรี
 2. นางอ่อนแก้ว   จรัสดำรงค์วัฒน์  
 3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์   
 4. นางสาวเสาวภา เพียรจริง
 5. นายนิรันดร์  จันทร์แก้ว
 6. นางสาวประจง  วงศ์สวย
 7. นางสาวศศิจันทร์  สุขโชติ 

รายชื่อครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีสำนักงานเลขาครุสภาปี พ.ศ.2555

            1. นางขวัญวิไล   บุญยอด

            2. นายทวีศักดิ์    มังกร

            3. นางสาวนงนุช  วรรณสอน

            4. นายไพรสันณ์  จักรวันณา

            5. นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ

            6. นางรุจิรา       อาจหาญ

            7. นางสาวสุธาดา   บุญทา

            8. นางสาวอภิรมย์  เศรษฐสินธ์

รายชื่อครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลครูสอนดี 2555

          1. นางเสาวภา    ขจรจิตตินที

          2. นางอ่อนแก้ว   จรัสดำรงวัฒน์

         3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์

        4. นางสาวประจง วงศ์สวย

        5. นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ

รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กลุ่ม 6) พ.ศ. 2555

        1. นายอุดม  ผาคำสระศรี

รางวัลครูผู้สอนสถานศึกษาดีเด่น  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กลุ่ม 6) พ.ศ. 2555

 1. นางสาวอดิพร  ช่วยเรืองพันธ์
 2. นางสาวเสาวภา  เพียรจริง

รางวัลพนักงานราชการสถานศึกษาดีเด่น  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กลุ่ม 6) พ.ศ. 2555

 1. นายประยูร  โพธิ
 2. นางสาวพัชรินทร์  นันไชย
 3. นายนิรันดร์  เกษมราษร์

รายชื่อครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีสำนักงานเลขาครุสภาปี พ.ศ.2556

 1. นายกมล ดาระสุวรรณ์
 2. นางพัทริกา โพธิ
 3. นางสาวกรรณิกา เมืองมูล
 4. นางสาวพัชริน นันไชย
 5. นางสาววิไลลักษณ์ ยืนยงคีรีมาศ

รายชื่อครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีสำนักงานเลขาครุสภาปี พ.ศ.2557

 1. นายนิรันดร์ เกษมราษฎร์
 2. นายรังสรรค์ อกแผ่
 3. นางสาวจักรวาล พรหมมา
 4. นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กลุ่ม 6) พ.ศ.2557

 1. นายอุดม  ผาคำสระศรี

รางวัลครูผู้สอนสถานศึกษาดีเด่น  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (กลุ่ม 6) พ.ศ.2557

 1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
 2. นางอ่อนแก้ว  จรัสดำรงค์วัตน์

 รายชื่อครูดีเด่นที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีสำนักงานเลขาครุสภาปี พ.ศ.2558

 1. นางวิลาวรรณ  ปิยะวงศ์
 2. นางสาวภูษณิศา  เมืองงามแก้ว

ครู ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

 1. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครูผู้มีผลการปฏิบัติการดีเด่น
 2. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ ครูผู้มีผลการปฏิบัติการดีเด่น
 3. นายศุภวัตร รักวงค์ ครูผู้มีผลการปฏิบัติการดีเด่น
 4. นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ครูผู้สอนดีเด่น
 5. นางสาวศศิวิมล บุญเทพ ครูผู้สอนดีเด่น
 6. นางสาวธัญนันท์ สุขประเสริฐ ครูผู้สอนดีเด่น
 7. นางสาวรำพัน คำขา ครูผู้สอนดีเด่น
 8. นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครูผู้สอนดีเด่น
 9. นางพัทริกา โพธิ ครูผู้สอนดีเด่น

ครูที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2558 จากคุรุสภา  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

 1. นางวิลาวรรณ ปิยะวงศ์
 2. นางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว

รองผู้อำนวยการดีเด่น 

 1. นายอุดม ผาคำสระศรี         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
 2. นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์          ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
 3. นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
 4. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงวัฒน์ ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ

ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น

 •  นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

 •  นางวิลาวรรณ  ปิยะวงศ์

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น

 •  นายไพรสันณ์  จักรวันนา

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

 •  นางสาวเกศมณี  ทาแดง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น

 •  นายมวลชน  มุงคุณ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

 •  นายทวีสิน  จันเทพ

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีดีเด่น

 •  นางสาวพัชริน  นันไชย

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น

 •  นางสาวอภิรมย์  เศรษฐสินธ์

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

 •  นายธีร์ธวัช  ปินตา

ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

 •  นายอนุชาติ  พุทธมูล

ผู้อำนวยการและครู ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

 1. นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 2. นายไพรสันณ์ จักรวันนา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการดีเด่น  เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 3. นายนิรันดร์ จันทร์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 4. นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 5. นางสาวรำพัน คำขา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น รองผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 6. นางสาวภูษณิศา งามเมืองแก้ว ตำแหน่ง ครู ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาไทย เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 7. นางสังวาลย์ ชูฉิม ตำแหน่ง ครู ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 8. นางรัตนประภา ธิดาราม ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 9. นายรังสรรค์ อกแผ่ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระศิลปะ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 10. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ทองเจียว ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ
 11. นางสาววิไลลักษณ์ ยืนยงคีรีมาศ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 12. นางสุพรรณิการ์ กองแก้ว ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ
 13. นางสาวสิริพร ใจผาวัง ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับคัดเลือกเป็น ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

5,514 total views, 6 views today