ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการด้านสติปัญญาในจังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง เข้ารับการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตามศักยภาพ โดยขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลป่าอ้อดอนชัย บริเวณบ้านโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 62 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 13 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 816 โดยแยกเข้าฝั่งตรงข้ามทางแยกวัดร่องขุ่น ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ชัยชนะ เป็นผู้บริหาร ต่อมา ปี พ.ศ.2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นผู้บริหาร สร้างสรรค์พัฒนาสถานศึกษา ให้ก้าวไกลเป็นที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ในการศึกษาพิเศษ ต่อมา ปี พ.ศ. 2563 นายสุวิทย์ อินต๊ะกุล เป็นผู้บริหาร จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 20 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทร. 0-5202-0351,
08-1882-8550 โทรสาร. 0-5202-0352 e-mail: chiangraipanya@hotmail.com website: http://www.crp.ac.th

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
  2. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนักในความเป็นไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
  3. ส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
  5. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนักในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานฝึกประสบการณ์อาชีพที่หลากหลาย
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติการสอนงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การศึกษาพัฒนาคนได้

คนพิการทำได้ถ้าให้โอกาส

ประพฤติดี  มีความสามารถ

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

27,960 total views, 18 views today