ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง โรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการด้านสติปัญญาในจังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง เข้ารับการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตามศักยภาพ โดยขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของสภาตำบลป่าอ้อดอนชัย บริเวณบ้านโพธิ์งาม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 62 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ประมาณ 13 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กิโลเมตรที่ 816 โดยแยกเข้าฝั่งตรงข้ามทางแยกวัดร่องขุ่น ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยแต่งตั้งนายสมศักดิ์ ชัยชนะ เป็นผู้บริหาร ต่อมา ปี พ.ศ.2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมี นายกมล ดาระสุวรรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 20 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทร. 0-5202-0351 , 08-1882-8550 โทรสาร. 0-5202-0352 e-mail: chiangraipanya@hotmail.com website: http://www.crp.ac.th

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
  2. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนักในความเป็นไทย และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
  3. ส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
  5. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนักในความเป็นไทยและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพเต็มศักยภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานฝึกประสบการณ์อาชีพที่หลากหลาย
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติการสอนงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

การศึกษาพัฒนาคนได้

คนพิการทำได้ถ้าให้โอกาส

ประพฤติดี  มีความสามารถ

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

21,300 total views, 30 views today